Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Velencei Helytörténeti Egyesület alapszabálya

A Velencei Helytörténeti Egyesület alapszabálya

1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében

 1. Az egyesület neve: Velencei Helytörténeti Egyesület
  1. Az egyesület székhelye

   Irányítószám: 2481

   Község, város: Velence

   Közterület neve: Tópart

   Közterület típusa: utca

   Házszám: 52.

    

   A második ügyvezető vagy az elnökség első tagjainak neve: Az elnökség tagjai: Elnök, alelnök egy elnökségi tag.

   Elnök: Kiss Eszter Zsófia

   Alelnök: Sinkáné Mihály Zita

   Elnökségi tag: Ludmann Ágota

 

A                 Az egyesület célja: Velence város történetének, hagyományainak felkutatása és dokumentálása. A tartalmak digitalizálása. A gyűjtemények kiállítások keretében való bemutatása, - további kutatások elősegítése.

Az egyesület tevékenysége: A cél eléréséhez szükséges tevékenységek:

- Az egyesület célja érdekében: felkutatja az írt és szájhagyomány útján terjedő,- az egyesület által- dokumentált történeteket, azokat rögzíti, katalogizálja, és rendszerezi. Ennek keretében személyes találkozók alkalmával a helyi lakosoktól információt gyűjt, képeket, leveleket szerez be.

- Kiemelt feladata, - mint a Város részét képező dokumentáció-, az oktatás keretében és egyéb fórumokon bemutatkozzon.

- Oktatási céllal helytörténeti olvasókönyvet készítsen.

- A városról készült szakdolgozatokat, cikkeket összegyűjti és rendszerezi.

- Minden információt digitalizál. Lehetőség szerint tárgyi eszközöket ment.

- Folyamatosan fenntartja a kapcsolatot a nyugdíjas klubokkal, információ csere céljából, továbbá a Velencei Híradó nevű folyóiratban közzé teszi a gyűjtési témaköröket, így is bevonva a városlakókat a munkába.

- Felkutatja a Városban valaha működő egyleteket, különböző csoportosulásokat, szervezeteket, továbbá gyárakat, üzemeket, régi épületeket, lakóik történetét stb.

- A fenti munkák során, annak eredményét a kiállításokon és egy majdani tájházban kívánják összegyűjteni.

- Önállóan, ill. más partnerszervezettel, intézménnyel, vagy kapcsolódó programként bemutatókat, kiállításokat szervez.

- A Velencei Önkormányzat partnereként közreműködik a Velencei Értéktár előkészítésében, gondozásában.

- Digitalizálja a már nem létező Tó-Tv Velencéről szóló riportjait, valamint minden Velencén készült fotót.

Szükség szerint kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:

Az egyesület rövidített neve: VH Egyesület

3. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:

- Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

- nyilatkozik a belépési szándékáról

- elfogadja az egyesület célját

- a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja

- a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

5. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében:

- a tagság megszűnik ha a tag az egyesületből kilép

- a kilépésről írásban kell nyilatkozni

- a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni

- a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

- a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

- halála esetén

- jogutód nélküli megszűnése esetén

- a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően, írásban igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el

- az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal

- ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik

11.               11. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

-                         - az alapszabály módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbsége X

- az                    - az összes tag háromnegyedes szótöbbsége X

- az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel X

-az egyesület honlapján történő közzététellel X

- a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel X

12. Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:

- akkor lehet tartani ha a közgyűlés nem határozatképes

- kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg

- a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza

- az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

- egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több, mint fele részt vesz

13. Az alapszabály kötelező rendelkezései és egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete tekintetében:

- az ügyvezetés elnevezése elnökség

- az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatók-5 év

- elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti és nem esik kizáró ok alá

- tagjai

- a közgyűlés által választott elnök

- a közgyűlés által választott alelnök

- a közgyűlés által választott 1 elnökségi tag

- az elnökségi tagság megszűnése

- a tisztségről való lemondással

- a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell

- a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel

- visszahívással

- a határozott idő lejártával

- ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága- annak lejártát megelőzően- megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízási idejének hátralévő időtartamára szól

- törvényben meghatározott ok bekövetkezte

- az elnökség tagjainak díjazása tekintetében

- ingyenes

                Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében:

- az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe

- az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

- az elnökség határozatait a jelenlevő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

- az elnökség döntéseiről határozatot hoz

- az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít

Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében:

- az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer- írásban, igazolható módon össze kell hívnia,

- össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.

Az elnök feladatai különösen

- képviseli az egyesületet

- kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

- kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait

- vezeti az egyesület tagnyilvántartását

- vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet

az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti

Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:

- az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni

- a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá

- az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja

- a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:

- az egyesületet az elnök önállóan képviseli

Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:

- az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg

- az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik

- az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el

- az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet

Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése:

- az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

- ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban

- a jegyzőkönyvnek- ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba- tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.

A létesítő okirat egyéb- az alapítók döntése szerint- választható rendelkezése:

           az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagai támogatást nem nyújt.

 

                      Egyéb kötelező adattartalmak:

- az alapszabály elfogadásának

helye: Velence

- ideje: 2019. 01. 08.

- az alapszabály írójának

neve: Galambos Györgyné

- az alapszabály aláírásának helye: Velence

- az alapszabály aláírásának ideje: 2019. 01.08.

 

               Egyéb kötelező adattartalmak:

az alapszabály elfogadásának

helye: Velence

ideje: 2019. 01.08.

az alapszabály aláírójának

neve: Sinkáné Mihály Zita

az alapszabály aláírásának helye:Velence

az alapszabály aláírásának ideje: 2019. 01. 08.

 

Egyéb kötelező adattartalmak:

az alapszabály elfogadásának

helye: Velence

ideje: 2019. 01. 08.

az alapszabály aláírójának

neve: Kovács Barnabás

az alapszabály aláírásának helye: Velence

az alapszabály aláírásának ideje: 2019. 01.08.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.